1. Úvodní stránka
  2. Základní škola
  3. Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Úkolem Školního poradenského pracoviště (ŠPP) je poskytovat komplexní služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům v souladu s Vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, především vyhláškou 197/2016. S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.


Činnost Školního poradenského pracoviště (dále jen ŠPP) představuje komplexní poradenskou službu žákům, jejich rodičům a pedagogům. Aktivity ŠPP zajišťuje výchovný poradce, kariérový poradce, pedagog zaměřený na speciální pedagogiku a školní metodik prevence.


V plánu pedagogicko-psychologického poradenství (školního poradenského pracoviště) se naplňují především tyto cíle:
• pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů,
• sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
• sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
• evidence doporučení a jiných zpráv (např. z PPP, SPC), jejich archivace
• kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
• připravit podmínky a rozšířit možnosti inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
• vybudovat příznivé sociální klima pro inkluzi kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,
• posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,
• prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
• poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,
• prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
• integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a jinými institucemi.
K dalším aktivitám pracovníků ŠPP (např. dlouhodobá péče o dítě, zařazení dítěte do reedukační skupiny apod.) bude rodič udělovat informovaný individuální souhlas jednorázově na předtištěném formuláři, který bude obsahovat přesnou informaci o činnosti, kterou bude pracovník ŠPP s dítětem vykonávat.
Veškerá dokumentace pracovníků ŠPP o svých činnostech je vedena v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a je archivována.

 

 

Členové školního poradenského pracoviště

 

Mgr. Dana Špačková – výchovný poradce:
telefon: 566 543 191
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , konzultační hodiny: po telefonické domluvě.

Mgr. Monika Klimešová – školní metodik prevence:
telefon: 566 543 191
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , konzultační hodiny: po telefonické domluvě.

Ing. Olga Řezníčková – zástupce ředitele:
telefon: 566 542 105
email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , konzultační hodiny: po telefonické domluvě

Mgr. Daniel Ubr - ředitel školy:
telefon: 566 542 099
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , konzultační hodiny: po telefonické domluvě

 

dále třídní učitelé a v případě potřeby ostatní pedagogové školy.