1. Úvodní stránka
 2. Základní škola
 3. Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Úkolem „Školního poradenského pracoviště" (ŠPP) je poskytovat komplexní služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, především vyhláškou 197/2016. S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Činnost Školního poradenského pracoviště (dále jen ŠPP) představuje komplexní poradenskou službu žákům, jejich rodičům a pedagogům. Aktivity ŠPP zajišťuje výchovný poradce, kariérový poradce, pedagog zaměřený na speciální pedagogiku a školní metodik prevence.

V plánu pedagogicko-psychologického poradenství (školního poradenského pracoviště) se naplňují především tyto cíle:

 • pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů,
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
 • sledovat a vyhodnocovat účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • evidence doporučení a jiných zpráv (např. z PPP, SPC), jejich archivace,
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 • připravovat podmínky a rozšířovat možnosti inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
 • vybudovat příznivé sociální klima pro inkluzi kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,
 • posilovat průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvářet předpoklady pro jeho snižování,
 • prohlubovat včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,
 • prohlubovat a zlepšovat spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
 • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce.

K dalším aktivitám pracovníků ŠPP (např. dlouhodobá péče o dítě, zařazení dítěte do reedukační skupiny apod.) bude rodič udělovat informovaný individuální souhlas jednorázově na předtištěném formuláři, který bude obsahovat přesnou informaci o činnosti, kterou bude pracovník ŠPP s dítětem vykonávat.
Veškerá dokumentace pracovníků ŠPP o svých činnostech je vedena v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a je archivována.

 

 

Hlavní činnosti pracovníků školního poradenského pracoviště

 

 Mgr. Martina Večeřová - výchovný a kariérní poradce

 • Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků.
 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost - navrhování následné péče, spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci PLPP.
 • Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami –zprostředkování diagnostiky v ŠPZ, koordinace vzdělávacích opatření.
 • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy – s PLPP, IVP, naplňováním podpůrných opatření.
 • Shromažďování odborných zpráv o žácích, jejich zajišťování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a vedení písemných záznamů o činnosti.
 • Spolupráce na vytvoření IVP nebo PLPP a průběžné vyhodnocování jejich účinnosti, dle potřeby provádění jejich úprav.
 • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům – specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně SVP, návrhy metod a forem práce se žáky.
 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče, návrhy metod a forem práce se žáky, stanovení specifik výuky podle druhu a stupně zdravotního postižení.
 • Vytyčení hlavních problémů žáka a stanovení plánu podpory – druhu, rozsahu, frekvence a trvání intervenční činnosti.
 • Odborná pomoc při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním.
 • Odborná pomoc a vytváření preventivních intervenčních programů při školním neúspěchu.
 • Koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb ve škole.
 • Individuální konzultace pro žáky a zákonné zástupce – zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodiči žáka (zákonnými zástupci).
 • Konzultace s pracovníky školských a dalších poradenských zařízení.
 • Vedení písemné dokumentace o všech činnostech, shromažďování odborných zpráv o žácích v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

 

Mgr. Dagmar Kolářová – školní metodik prevence

 • Koordinace a participace minimálního preventivního programu školy.
 • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování.
 • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování – vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem problémových projevů, nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.
 • Poskytování poradenských služeb žákům s projevy rizikového chování a jejich zákonným zástupcům.
 • Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci (př. integrace žáků – cizinců), se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.
 • Koordinace spolupráce školy s odbornými pracovišti a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.
 • Shromažďování odborných zpráv o žácích v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 • Zajišťování nových informací o problematice projevů rizikového chování, o nabídkách programů a projektů a předávání těchto informací pedagogům školy.
 • Vedení písemných záznamů o rozsahu a obsahu činností, navržených a realizovaných opatření.

 

Ing. Olga Řezníčková – zástupce ředitele školy

 • Spolupráce v oblasti prevence rizikového chování, zachycování varovných signálů spojených s možností vzniku a rozvoje rizikového chování, participace při šetření problémových situací.
 • Zadávání PO (ZŠ) do elektronického systému, výkaznictví.

 

Mgr. Daniel Ubr – ředitel školy

 • Spolupráce v oblasti prevence rizikového chování, zachycování varovných signálů spojených s možností vzniku a rozvoje rizikového chování, participace při šetření problémových situací.
 • Zajišťování metodické podpory v oblastech výchovného a kariérového poradenství, rizikového chování.
 • Spolupráce s výchovnou poradkyní (informovované souhlasy ZZ, kompenzační pomůcky...).

 

 

Kontakty:

Mgr. Martina Večeřová – výchovný poradce:
telefon: 566 543 191
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , konzultační hodiny: v úterý od 15.00 do 15.30 hodin a ve čtvrtek     od 7:00 do 9:00 hodin v kabinetě VP. Případně po telefonické domluvě.

Mgr. Dagmar Kolářová – školní metodik prevence:
telefon: 566 543 191
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , konzultační hodiny: každé úterý od 13.00 do 15.30 hodin                     v kabinetě MP. Případně po telefonické domluvě.

Ing. Olga Řezníčková – zástupce ředitele:
telefon: 566 542 105
email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , konzultační hodiny: po telefonické domluvě

Mgr. Daniel Ubr - ředitel školy:
telefon: 566 542 099
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , konzultační hodiny: po telefonické domluvě