1. Úvodní stránka
  2. Základní škola
  3. Školní parlament
  4. Stanovy školního parlamentu

Stanovy školního parlamentu

1. Členové školního parlamentu jsou voleni jednou ročně. Z každé třídy 6. – 9. ročníku jsou voleni 2 zástupci a 1 náhradník. V nutném případě mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni. Při dvou neomluvených absencích na schůzích parlamentu budou ze své funkce odvoláni. Na jejich místo pak bude zvolen jiný třídní zástupce.

2. Školní parlament se schází dvakrát za měsíc – středa vždy od 13:15 do 14:00 hodin v jednací místnosti školy. Zvolený člen je povinen se zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání školního parlamentu. V případě absence se omluví.

3. Všichni členové školního parlamentu mají navzájem zcela rovnoprávné postavení. V případě hlasování má každý člen 1 hlas. Přítomní dospělí hlasovací právo nemají.

4. Školní parlament prezentuje svoji činnost na webových stránkách školy, na nástěnce ve vestibulu školy a případně v Křižanovském zpravodaji.

5. Povinností každého člena parlamentu je informovat pravdivě své spolužáky o průběhu jednání na třídních chvilkách, o projednávaných problémech a o rozhodnutích, ke kterým školní parlament dospěl, aktivně se zapojovat do akcí školy, předkládat návrhy a připomínky žáků vedení školy.

6. Školní parlament není oprávněn zasahovat do záležitostí, jejichž řešení patří do pravomoci vedení školy. Rozhodnutí ředitele a vedení školy je povinen respektovat.

7. Členové školního parlamentu mají povinnost pravidelně sledovat aktuality uvedené na nástěnce školního parlamentu umístěné ve vestibulu školy.