1. Úvodní stránka
  2. Základní škola
  3. Školní parlament
  4. Stanovy školního parlamentu

Stanovy školního parlamentu

 1. Členové školního parlamentu jsou voleni jednou ročně. Z každé třídy 6. – 9. ročníku jsou voleni 2 zástupci. V nutném případě mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni. Při neplnění povinností nebo při časté absenci na schůzkách mohou být odvoláni i členy parlamentu. Na jejich místo je pak zvolen jiný třídní zástupce.

2. Školní parlament se pravidelně schází každý první čtvrtek v měsíci od 13.00 do 14.00 hod v jednací místnosti školy. Zvolený člen je povinen se zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání školního parlamentu. V případě absence se omluví.

3. Všichni členové školního parlamentu mají navzájem zcela rovnoprávné postavení. V případě hlasování má každý člen 1 hlas. Přítomní dospělí hlasovací právo nemají.

4. Školní parlament prezentuje svoji činnost na webových stránkách školy a na nástěnce ve vestibulu školy.

5. Povinností každého člena parlamentu je informovat pravdivě své spolužáky o průběhu jednání na třídnických hodinách, o projednávaných problémech a o rozhodnutích, ke kterým školní parlament dospěl, aktivně se zapojovat do akcí školy, předkládat návrhy a připomínky žáků vedení školy.

6. Školní parlament není oprávněn zasahovat do záležitostí, jejichž řešení patří do pravomoci vedení školy. Rozhodnutí ředitele a vedení školy je povinen respektovat.