1. Úvodní stránka
  2. Základní škola
  3. Aktuálně
  4. Organizace provozu základní školy ve školním roce 2020/2021 od 2. listopadu 2020

Organizace provozu základní školy ve školním roce 2020/2021 od 2. listopadu 2020

Na základě usnesení Vlády České republiky

ze dne 30. 9. 2020 č. 958 se od 14. 10. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků první i druhého stupně ve škole.

Platnost opatření je do 2. 11. 2020, v případě jeho prodloužení pokračujeme v distanční výuce dle následujících pokynů.

Výuka se pro žáky 1. až 9. tříd realizuje formou distanční výuky podle § 184 a) zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších úprav.

Off-line výuka – Úkoly žákům budou zadávány pravidelně a výhradně přes systém Edookit. Každý den po 13:00 hodině budou zveřejněny úkoly na následující den.
Splněné úkoly na zadaný den jsou žáci povinni odevzdat v ten samý den do 23:59 hodin do Edookitu přes záložku „domácí úkol". Návod na zasílání splněných úkolů naleznete v příloze.

Obecně platí:
1. Úkol na středu bude zveřejněn v úterý po 13:00 hodině. Žák má celou středu na vypracování a úkol musí odeslat nejpozději ve středu do 23:59 hodin.
2. Je-li u úkolu stanoven termín odevzdání, řídí se žák tímto termínem.

On-line výuka – Videohodiny jsou prováděny s využitím platformy Microsoft Teams. Informace o plánované videohodině budou zadávány do Edookitu vždy v pátek na celý následující týden. Žáci se připojují přes odkaz v Edookitu.

Koordinace videohodin
• třídní učitelé prvního stupně zařazují videohodiny dle uvážení, maximálně však dvě videohodiny denně
• v předmětech Čj, M a Aj - maximálně dvě videohodiny týdně
• v předmětech D, F, CH, Př, Z a druhý cizí jazyk - maximálně jedna videohodina týdně
• v předmětech Hv, Inf, Pč, Tv, Volitelné předměty – bez zadání

Absence v distanční výuce – posuzuje se podle zapojení do vzdělávání a výstupů, nikoli podle doby vzdělávacích aktivit. Nezáleží na tom, kdy žák pracuje, ale jestli odevzdává úkoly či výstupy své práce ve stanoveném termínu nebo prokazuje snahu o plnění pokynů. Při videohodinách je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci, pokud s žákem či jeho zákonným zástupcem nebyl učitel domluven jinak.
Pokud je žák v době distanční výuky nemocen, nebo se jí nemůže účastnit, informuje rodič o této skutečnosti příslušného vyučujícího.

Omlouvání absencí v rámci distanční výuky probíhá podle platných pravidel Školního řádu.

V případě nejasností mohou žáci a rodiče prostřednictvím systému Edookit kontaktovat příslušného vyučujícího nebo třídního učitele. 

 

Mgr. Daniel Ubr, ředitel školy