1. Úvodní stránka
  2. Základní škola
  3. Aktuálně
  4. Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Úvod

Vzhledem k epidemiologické situaci dochází na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ke změnám v organizaci a fungování škol a školských zařízení. Na základě aktuálního znění mimořádných opatření MZd ČR a podle doporučení a informací dokumentu MŠMT Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID -19 (viz níže) stanovuji následující hygienická a organizační pravidla.

 

Zahájení školního roku

Školní rok bude zahájen standardním způsobem v úterý 1. 9. 2020. Žáci 2. až 9. tříd přijdou na první vyučovací hodinu do svých tříd. Kmenovou učebnou šestého ročníku bude učebna dějepisu. Žáci 8. ročníku se sejdou ve své bývalé kmenové učebně, kde budou rozděleni do 8. A a 8. B. Prvňáčci a jejich rodiče budou mít slavnostní přivítání v přírodní učebně za školou. Po skončení přivítání si rodiče budou moci zakoupit čipy do školní jídelny.

 

Organizace výuky

V týdnu od 2. – 5. 9. 2020 budou žáci ve svých učebnách s třídním učitelem.
Středa 2. září: 1. - 3. ročník do 10:10, 4. - 5. ročník do 11:05, 6. - 9. ročník do 12:00
Čtvrtek 3. září: 1 - 5. ročník do 11:05, 6. - 9. ročník do 11:30
Pátek 4. září: 1 - 5. ročník do 11:05, 6. - 9. ročník do 12:00
V prvním týdnu mohou do konce běžného rozvrhu do ŠD chodit i nepřihlášení žáci.
Od následujícího týdne začne výuka podle rozvrhu.

 

Školní družina

• Školní družina bude v provozu bez omezení. Rozdělení přihlášených dětí do jednotlivých oddělení bude provedeno na začátku školního roku. Informace o rozdělení bude na nástěnce školní družiny.
• Odchod dětí ze školní družiny, předávání dětí zákonným zástupcům nebo pověřeným osobám bude organizován tak, že rodiče (pověřené osoby) nebudou vstupovat do budovy základní školy. Přes zvonek u dveří hlavního vchodu kontaktují příslušnou družinu a vyčkají před budovou školy na příchod dítěte.

 

Školní jídelna

• Školní stravování ve školní jídelně bude zajištěno pro všechny žáky.
• Žáci přicházejí do školní jídelny vždy ve skupině s doprovodem pedagogického pracovníka.
• Žáci si umyjí ruce a vydezinfikují, poté vstupují samostatně do prostoru školní jídelny.
• Žáci si sami berou tác na jídlo. Příbor, hlavní jídlo, polévku, nápoj či další přídavek předávají žákům zaměstnankyně kuchyně.
• Pokud to situace dovoluje, usazují se žáci ve školní jídelně tak, aby byla co nejvíce dodržovaná doporučená distance. Žáci mohou bez omezení přicházet samostatně pro přídavek.
• Po snězení oběda žáci odevzdávají použité jídelní sety v příslušném odbavovacím okně a neprodleně odchází z prostoru školní jídelny.
V případě nemoci žáka nebude první den školní jídelna vydávat stravu rodičům do jídlonosičů.
• Na základě současné situace nebude od 1. 9. 2020 možno stravné hradit v hotovosti. Je proto nutné, aby si rodiče zřídili inkasní platbu ze svého účtu a souhlas s inkasním příkazem co nejdříve předali vedoucí ŠJ (e-mailem). Tiskopis je k dispozici na webových stránkách školy.

 

Mateřská škola

Provoz mateřské školy probíhá bez omezení. Jsou dodržována zvýšená hygienická opatření.

 

Užívání ochranných prostředků dýchacích cest

Podle Mimořádného opatření MZd ČR ze dne 24. 8. 2020 není užívání ochranných prostředků dýchacích cest v základních a mateřských školách nařízeno. 

 

Vstup a odchod osob do budovy a z budovy školy

Žáci budou vstupovat do budovy hlavním vchodem a vchodem k šatnám 1. stupně. Odcházet z budovy budou žáci stejnými vchody. Ostatní (cizí) osoby budou do budovy školy vcházet hlavním vchodem za doprovodu zaměstnance školy. Žáci při příchodu do školy a vstupu do budovy dodržují zásady sociální distance. Po vstupu do budovy použijí dezinfekci na ruce a bez otálení se převlečou, přezují a pokračují do příslušné třídy. Při odchodu ze školy žáci opět neprodleně opustí prostor šaten a odcházejí příslušným vchodem.

 

Pravidla přesunu a pohybu žáků a žákovských skupin

• Není stanoveno žádné omezení pro vstup žáků do určitých prostor školy. Doporučuje se omezovat vstup žáků 1. stupně do prostor 2. stupně a naopak. Při přesunech jednotlivců nebo skupin žáků se vždy dbá pravidel sociální distance.
• Při vstupu do jiné učebny žáci i pedagogičtí pracovníci provádí dezinfekci rukou nebo řádné umytí rukou mýdlem a teplou vodou.
• Přesun žáků do školní jídelny je vždy v doprovodu pedagogického pracovníka.

 

Další ustanovení

• Do budovy školy nebudou vpuštěny osoby, které vykazují akutní příznaky respiračních chorob.
• Pokud bude zjištěno, že žáci nebo zaměstnanci školy vykazují příznaky respiračních chorob, v co nejkratším čase opustí budovu školy.
• Žákům nebo zaměstnancům vykazujícím příznaky respiračních chorob, které jsou projevem chronického onemocnění, bude umožněn vstup do budovy školy. Zároveň bude nutné tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením.
• V případě podezření na výskyt nákazy COVID-19 nebo výskytu onemocnění COVID- 19 u žáka či zaměstnance postupuje škola podle doporučení a nařízení uváděných v Manuálu (str. 5 až 8).
Vstup jiných osob (rodičů a dalších) do budovy bude omezen. Vstup do prostor, kde probíhá zájmová činnost (tělocvična, sportoviště), bude umožněn jen výjimečně.

 

pdfManuál k provozu škol_MŠMT_MZd

 

Případná aktualizace bude prováděna průběžně.

 

Mgr. Daniel Ubr, ředitel školy