1. Úvodní stránka
  2. Mateřská škola
  3. Aktuálně
  4. Informace o provozu základní školy a mateřské školy od 12. dubna 2021

Informace o provozu základní školy a mateřské školy od 12. dubna 2021

Vážení rodiče,

ministerstvo zdravotnictví nařídilo 6. dubna 2021 mimořádné opatření, na základě, kterého bude od 12. dubna 2021 povinné testování ve školách a školských zařízeních. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k tomu testování a souvislých opatřeních vydalo metodiku, která je přístupná na stránkách https://testovani.edu.cz/ .

Z těchto dokumentů je mimo jiné zřejmé, že:
• se zakazuje osobní přítomnost dětí/žáků a studentů na vzdělávání ve škole, pokud nepodstoupí neinvazivní antigenní testování ve škole (samozřejmě jsou zde uvedené další výjimky jako je očkování, prodělané onemocnění testování apod.). Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také ty, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).
• tento test musí být poskytnut školou a není tak možné využívat jiných testů
• test musí být proveden v areálu školy a není tak možné provádět testování doma a následně jej prokazovat čestným prohlášením či jinak
• test se provádí tzv. samoodběrem a není nutná asistence jiné osoby, na kterou jsme zvyklí například u antigenního testování v nemocnicích a odběrových centrech. (V případě testování dětí a mladších žáků nebo individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou – zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít písemný souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Jedná se o neinvazivní proces, kdy nedochází k zásahu do tělesné integrity osoby (§ 93 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
• dle ust. § 858 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají mj., v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání. Rodiče dle výše uvedeného ustanovení tak nesou zodpovědnost za možné nebezpečí, včetně ohrožení zdraví, které by způsobili nejen svému, ale i dalším dětem tím, že odmítají respektovat daná hygienická opatření.

Každopádně vše výše uvedené je dobrovolné a bez Vašeho souhlasu k tomuto testování nemůže dojít. V případě, že s tímto nesouhlasíte, nebude Vašemu dítěti umožněna osobní přítomnost ve škole. Pokud s testováním nebo ochranou dýchacích cest nesouhlasíte, bude mít Vaše dítě omluvenou absenci. V takovém případě však nebude zajišťována distanční výuka. Pokud to organizační možnosti školy dovolí, můžeme poskytovat ve škole nepřítomným dětem, žákům či studentům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období.
V posledních dnech často rodiči probírané soukromé právní analýzy nebo právní rozbory hierarchie právních norem na tom nemohou nic změnit.
Ať už si o aktuálních opatřeních můžu osobně myslet cokoliv, jako ředitel a statutární orgán orgánu veřejné moci jsem povinen se jimi řídit. Není možné udělovat jakékoliv výjimky či ústupky, pokud nejsou zákonodárnými orgány umožněny. Pokud jako zákonný zástupce s takovým postupem nesouhlasíte, obraťte se na již zmíněné orgány státní správy nebo soustavu soudů.

Základní škola
• V týdnu od 12. dubna nastupují do školy tyto třídy: 1.B, 2.A, 3.A, 3.B. Zbývající třídy 1. stupně nastupují do školy v následujícím týdnu. V dalších týdnech se jednotlivé skupiny tříd pravidelně střídají až do odvolání.
• Provoz ranní družiny je zrušen.
• Odpolední družina bude otevřena pro prezenčně vzdělávané žáky, kteří navštěvující družinu. Probíhat bude v homogenních skupinách.
• Testování žáků bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek vždy od 6:00 do 7:00 hodin v přírodní učebně školy (v zadní části u parkoviště). Po absolvování testu, žáci s negativním výsledkem testu odchází do šatny a následně do svých kmenových tříd. Žáci s pozitivním výsledkem testu nebudou do školy vpuštěni.
• V případě, že byl žák nepřítomen a nastupuje do školy v jiný den (než je testovací), je rodič povinen tuto skutečnost včas oznámit zástupkyni školy (tel: +420 603 401 870) a domluvit si jiný termín testování.

Školní jídelna
• Žáci, kteří se vyučují prezenčně (chodí do školy) mají stravu přihlášenou, tak jak mají běžně nastaveno. Pokud je strávník nemocný nebo nebude chodit na obědy, zákonní zástupci musí stravu odhlásit přes webové stránky školy.
• Žáci, kteří se vyučují distančně (jsou doma) mají stravu odhlášenou.
• V následujících týdnech bude postupováno stejným způsobem. Strava bude žákům automaticky přihlášena/odhlášena podle toho jaký způsob výuky budou aktuálně mít.
• Výdej obědů bude probíhat za zvýšených hygienických opatření.
• Časy výdeje obědů:
o 1.B - 11:05 hodin
o 2.A - 11:20 hodin
o IZS - 11:40 hodin
o 3.A - 12:15 hodin
o 3.B - 12:00 hodin

Mateřská škola
• V týdnu od 12. dubna nastupují do mateřské školy pouze „předškoláci". Zbývající třídy zůstávají doma. Tento provoz bude až do odvolání.
• Testování dětí bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek od 6:00 do 7:30 hodin v mobilním stanu v prostoru za mateřskou školou.
• Po absolvování testu (doba trvání je 15 minut), dítě s negativním výsledkem testu odvede zákonný zástupce (nebo pověřená osoba) do školky, kde ho předá pedagogickému personálu v dané třídě.
• Děti s pozitivním výsledkem testu nebudou do školky vpuštěni. Zákonný zástupce (nebo pověřená osoba) si dítě odvede domů.
• V případě, že bylo dítě nepřítomno a nastupuje do školy v jiný den (než je testovací), je rodič povinen tuto skutečnost včas oznámit zástupkyni pro mateřskou školu (tel: +420 605 794 200) a domluvit si jiný termín testování.
• „Předškoláci" budou rozděleni do 3 skupin. Seznamy naleznete na vstupních dveřích do mateřské školy.
• Vyzvedávání dětí:
o „po O" 12:30 – 13:00 hodin
o „po SPA" 14:40 – 16:00 hodin

Dle Mimořádného opatření č.j. MZDR 14600/2021 (bod č.14) bude umožněna osobní přítomnost na vzdělávání dětí MŠ a žáků 1.stupně ZŠ ve školní družině (při rotačním způsobu v týdnu distanční výuky), jejichž zákonní zástupci vykonávají povolání, jejichž výkon je nezbytný pro boj s pandemií - IZS (výčet profesí je uveden v bodu č. 14).

Děkuji za pomoc při zvládání současné situace a prosím o dodržování všech zavedených pravidel, která nám pomohou se s touto situací co nejlépe vyrovnat.

Mgr. Daniel Ubr, ředitel školy