Preventivní programy

30.09.2018 Základní škola - Olga Řezníčková

I v letošním školním roce budou v naší škole probíhat preventivní programy,

a to i na prvním stupni.

Programy vedou lektoři z Centra prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Využívají převážně metody zážitkové pedagogiky. Přehled programů:

 

 

třída

název programu

zaměření

1. A, 1.B

Táhneme za jeden provaz

Podpora vytváření pozitivních vztahů ve třídě.

2.

Nenič své chytré tělo

Vhodné a nevhodné způsoby trávení volného času.

3. A, 3.B

V čem jsme stejní a v čem jiní

Posílení tolerance a empatie mezi žáky, vztah k jiným národnostem.

4. A, 4.B

Vandal je barbar

Ujasnění hodnoty/ceny svých věcí a věcí ostatních, umění reagovat na okolní dění.

Já a třída

Respekt, pomoc spolužákům, hledání východiska z různých situací.

5. A,   5. B

Nechci, díky!

Uvědomění si rizik spojených s užíváním návykových látek a energetických nápojů.

Ztráty v našem životě

Náhled na ztráty v životě člověka, vytváření podpory blízkému člověku.

6.

Startujeme

Umění prezentovat sám sebe, naslouchat druhým, vzájemná komunikace.

Vítejte ve virtuální realitě

Zajištění bezpečí na sociálních sítích, pozitiva a negativa multimediálních zařízení.

7. A,   7. B

Ďáblíci a andílci

Respekt k druhému pohlaví, rozdílnost dívek a chlapců, vzájemné porozumění.

Dvě strany mince

Prohlubování znalostí o legálních drogách, vliv závislosti na život člověka.

8. A,   8. B

Můj život, můj svět

Životní hodnoty, posilování tolerance a empatie, individualita každého jedince.

Láska je láska

Rozdíl mezi partnerským vztahem a kamarádstvím, očekávání od budoucího partnera.

9.

Jsem online

Internerové bezpečí, význam pojmů phishing, kybergrooming, happy slaping, sexting.

Končím a začínám

Očekávání od budoucího života, rekapitulace období na základní škole.

 

Kolářová Dagmar, metodik prevence