Společné vzdělávání

 

spol.vzdel..jpg

 Odkazy:  http://www.msmt.cz/o-webu-msmt/spolecne-vzdelavani-1

              http://www.nuv.cz/t/in

 

Školní poradenské pracoviště:

 

Od 1. září 2016 zahájilo na naší škole svoji činnost neúplné školní poradenské pracoviště. Jeho úkolem je poskytovat komplexní služby žákům, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům v souladu s Vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, především pak  vyhláškou 197/2016. S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zákonného zástupce nezletilého žáka.

Školní poradenské pracoviště tvoří výchovný poradce, metodik prevence, školní speciální pedagog, ředitel školy, zástupce ředitele, třídní učitelé a v případě potřeby další pedagogové.

 

Hlavní činnosti pracovníků školního poradenského pracoviště

 Mgr. Martina Večeřová - výchovný poradce

 • Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků.
 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost - navrhování následné péče, spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci PLPP.
 • Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami –zprostředkování diagnostiky v ŠPZ, koordinace vzdělávacích opatření.
 • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy – s PLPP, IVP, naplňováním podpůrných opatření.
 • Shromažďování odborných zpráv o žácích, jejich zajišťování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a vedení písemných záznamů o činnosti.

Mgr. Dagmar Kolářová – školní metodik prevence

 • Koordinace a participace minimálního preventivního programu školy.
 • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování.
 • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování – vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem problémových projevů, nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.
 • Poskytování poradenských služeb žákům s projevy rizikového chování a jejich zákonným zástupcům.
 • Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci (př. integrace žáků – cizinců), se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.
 • Koordinace spolupráce školy s odbornými pracovišti a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.
 • Shromažďování odborných zpráv o žácích v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 • Zajišťování nových informací o problematice projevů rizikového chování, o nabídkách programů a projektů a předávání těchto informací pedagogům školy. 
 • Vedení písemných záznamů o rozsahu a obsahu činností, navržených a realizovaných opatření.

Mgr. Hana Vítková – školní speciální pedagog

 • Spolupráce s pedagogickými pracovníky při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.
 • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuální péče a podpory - intervenční činnosti.
 • Participace na vytváření individuálního vzdělávacího plánu a PLPP.
 • Metodická pomoc pro pedagogické pracovníky školy, poskytování odborných informací z oblasti speciální pedagogiky, podpora při jejich aplikaci.

Ing. Anna Madroňová – zástupce ředitele školy

 • Spolupráce v oblasti prevence rizikového chování, zachycování varovných signálů spojených s možností vzniku a rozvoje rizikového chování, participace při šetření problémových situací.
 • Zadávání PO  (ZŠ) do elektronického systému, výkaznictví.
 • Zadávání PO (MŠ) do elektronického systému, výkaznictví.

Mgr. Daniel Ubr – ředitel školy

 • Zajišťování metodické podpory v oblastech výchovného a kariérového poradenství, rizikového chování a výkaznictví PO.
 • Spolupráce s výchovnou poradkyní (informovované souhlasy ZZ, kompenzační pomůcky…).
 • Spolupráce v oblasti prevence rizikového chování, zachycování varovných signálů spojených s možností vzniku a rozvoje rizikového chování, participace při šetření problémových situací.

Kontakty:

Mgr. Martina Večeřová – výchovný poradce:

telefon: 566 543 191

email: vecerova@zskrizanov.cz, konzultační hodiny: po tel. domluvě

 

Mgr. Dagmar Kolářová – školní metodik prevence:

telefon: 566 543 191

email: kolarovad@zskrizanov.cz, konzultační hodiny: po tel. domluvě

 

Mgr. Hana Vítková - školní speciální pedagog:

telefon: 566 543 191

email: vitkova@zskrizanov.cz, konzultační hodiny: po tel. domluvě

 

Mgr. Daniel Ubr - ředitel školy:

telefon: 566 542 099

email: reditel@zskrizanov.cz, konzultační hodiny: po tel. domluvě

 

Ing. Anna Madroňová – zástupce ředitele:

telefon: 566 542 105

email: madronova@zskrizanov.cz, konzultační hodiny: po tel. domluvě