OSVOBOZENÍ OD ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

05.09.2018 Mateřská škola - Božena Macková

OSVOBOZEN OD ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Jestliže 

  • zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

 

  • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,

 

  • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

            fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky

            pěstounské péče

 

a tuto skutečnost prokáže řediteli školy, přede dnem splatnosti úplaty podá řediteli mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem uvedeným v rozhodnutí ředitele mateřské školy o  prominutí nebo snížení úplaty.

 

 

Dále úplatu neplatí děti, které

  • od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, se vzdělávání v mateřské škole dítěti poskytuje bezúplatně. (PŘEDŠKOLÁCI, ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY)